مهمترین تبدیل واحد تاسیسات

کاربردی ترین و مهمترین تبدیل واحد تاسیسات به شرح زید می‌باشد.

Power(قدرت):

TR (تن تبرید)×۱۲۰۰۰ =Btu/hr

Btu/hr ÷ ۳.۹۷ = Kcal/hr

Btu/hr × ۰.۲۹۲۸۷ = Watts

HP × ۰.۷۳۵ = Kw

Flow Rate(Volume) (دبی):

۳/hr × ۴.۴ = GPM

Gallons × ۳.۷۸۵ = Lit

CFM ÷ ۰.۶ = M3/hr

Pressure (فشار):

Atm (آتمسفر) × ۱۴.۷ = Psi

Bar × ۱۴.۵ = Psi

Bar × ۱۰.۲ = m.H2o (مترستون آب)

Bar × ۴۰۱.۵= In.H2o (اینچ ستون آب)

 Temprature (دما):

F= 1.8C + 32 درجه فارنهایت

C= F – 32 / 1.8 درجه سانتیگراد