بسیاری از مراجعه کنندگان و خریداران تجهیزات تهویه مطبوع همواره پرسش هایی پیرامون تفاوت گاز ۲۲ و ۴۱۰ دارند. در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

  • جذب و دفع حرارت ۴۱۰ بیشتر از ۲۲ هست.
  • کمپرسور۴۱۰ خنک تر از ۲۲ کار می کند؛ همچنین ریسک خراب شدن آن به دلیل Over Heat کاهش میابد.
  • نسبت حلالیت ۴۱۰ در روغن سنتیتک بیشتر از حلالیت ۲۲ در روغن ماینرال است. به همین دلیل سیستم ۴۱۰ دارای خوردگی و سایش کمتر از سیستم ۲۲ است.
  • ۴۱۰ مقدار شارژ کمتری نسبت به ۲۲ دارد.

۴۱۰ آنتالپی بالاتر و نقطه جوش پایین تری نسبت به ۲۲ دارد.