فرم جذب نمایندگی فروش

با مطالعه دقیق و پر کردن هر چه کاملتر این فرم پروسه جذب نمایندگی سریعتر خواهد شد.
پر کردن فرم زیر کمتر از ۲ دقیقه زمان می برد.

فرم جذب نمایندگی فروش

فرم ۱ از ۴

مشخصات شخصیت حقیقی

مشخصات شخصیت حقوقی

وضعیت فروشگاه انبار