از نظر عملکرد و نیز نگهداری هر چه تعداد کمپرسورها بیشتر باشد چیلر بهتری در اختیار خواهیم داشت و محدودیتی در تعداد کمپرسورها وجود ندارد. اما همواره محدودیتهای دیگری در پروژ هها وجود دارند(از قبیل افزایش قیمت اولیه، کمبود فضا جهت نصب چیلر و…) که امکان افزایش بی رویه کمپرسورها را سلب مینماید، که در این شرایط باید حالت بینابین انتخاب گردد.