خیر، امکان شناسایی و برقراری ارتباط بین یونیت‌های داخلی و خارجی متفاوت امکان‌پذیر نیست.