بله. کولرهای گازی از سه بخش عمده تشکیل شده اند: ۱.پنجره ای ۲. پرتاب ۳.اسپلیت (دیواری- سقفی دیواری- سقفی زمینی- کاستی- کانالی- چند پنله- ایستاده)