ضریب عملکرد که در چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک و هواخنک و اسکرال و سانتریفیوژ و جذبی مورد استفاده دارد حاصل تقسیم انرژی تولیدی به انرژی مصرفی می باشد. این در حالی است که همیشه چیلرها در تمام ظرفیت خود قرار نداشته و در نتیجه حداکثر راندمان و مصرف انرژی را نخواهند داشت. به همین دلیل از مقوله محاسبه راندمان فصلی که با مفهوم ESEER است و یا در سیستم آمریکایی که با عنوان IPLV می شناسند استفاده می شود.