یکی از واحد های متداول در صنعت تهویه مطبوع میباشد که میزان انرژی تولیدی دستگاه را نشان میدهد.هر ۱۲۰۰۰btu/h برابر یک تن تبرید میباشد.