بسته به شکل جانمایی این عدد بین ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر متفاوت است.