مصرف برق چیلر تراکمی هواخنک به ازای هر تن تبرید حدود ۱/۲کیلووات و چیلر تراکمی آب خنک به ازای هر تن تبرید حدود۰/۸کیلووات میباشد