داکت اسپلیت تهویه کلیه فضای یک واحد ساختمانی را انجام می‌دهد. درصورتی که کولر گازی تهویه را به صورت منطقه‌ای انجام می‌دهد. همچنین داکت اسپلیت هوای سرد را از طریق کانال به فضا منتقل می‌کند. در صورتی که کولر گازی این کار را مستقیم انجام می‌دهد.