مبدل های حرارتی صفحه ای بازده بهتری دارند اما نگهداری آنها دشوارتر است به همیمن دلیل مبدل های پوسته و لوله در چیلرها مرسوم تر هستند. همچنین مبدل پوسته و لوله به دو صورت می تواند وجود داشته باشد.
حالت اول: آب در لوله و مبرد در پوسته
حالت دوم: مبرد در لوله و آب در پوسته
حالت اول که به نوع مستغرق(Flooded ) مشهور می باشد در چیلر ها مرسوم تر است چون در این حالت خود مخزن کندانسور عمل Rreciever را انجام می دهد.