تمام کولرهای گازی(اسپلیت ها) که مصارف خانگی دارند تا ظرفیت۳۰۰۰۰BTU/H تکفاز هستند و حتی مدل هایی در ظرفیت های ۳۶۰۰۰ BTU/Hهم وجود دارد که تکفاز می باشد .