با استفاده از این قابلیت موقعیت مکانی شخص شناسایی شده و بر اساس آن جهت پرتاب باد و میزان برودت تنظیم می‌گردد.