نسبت میزان ظرفیت سرمایش یک دستگاه به میزان مصرف آن در زمان یک ساعت با واحد یکسان، شاخصی جهت تعیین ضریب بهینه میزان مصرف انرژی می‌باشد.