ضریب عملکرد یا copبرابر است با انرژی تولیدی دستگاه تقسیم بر مقدار کار انجام شده آن.