ظرفیت اسمی، ظرفیتی است که در کاتالوگ شرکت سازنده برای یک چیلر اعلام می گردد و ظرفیت واقعی برودتی است که چیلر تحت شرایط کارکرد خود ایجاد می کند. به طور کلی ظرفیت برودتی تولیدی توسط یک چیلر به شرایط محیط کارکرد آن چیلر بستگی دارد و این شرایط محیطی(از قبیل دما، فشار و ….) باید در هنگام انتخاب چیلر لحاظ گردد. ولی در هر صورت حداکثر اختلاف ظرفیت واقعی مورد نیاز و ظرفیت چیلر انتخاب شده از روی کاتالوگ، نباید از ۱۰% تجاوز کند. به طور مثال در صورت نیاز به یک چیلر ۹۰ تن واقعی حداکثر باید یک چیلر ۹۹ تن از روی کاتالوگ انتخاب گردد.