کم بودن روغن، تراز نبودن و شل بودن پایه‌های کمپرسور و فن، خرابی سوپاپ‌ها، فنرها و پروانه‌ها