قبل از راه اندازی اولیه معمولا از آب و ریکا که قابلیت کف کردن داشته باشد استفاده می‌شود. اما در زمان‌هایی که دستگاه راه اندازی شده و پس از مدتی دچار نشتی می‌شود علاوه بر روش فوق معمولا محل نشتی روغنی می‌شود و می‌توان محل نشتی را پیدا کرد.