ولتاژ برق و خازن ضعیف است همچنین کمپرسور ضعیف شده است.