شرایط شغلی مسئول انبار

  • جنسیت آقا

  • تمام وقت

  • دارای سابقه کار مرتبط

  • آشنا به امور اداری

  • استان تهران

فرم استخدام