مزایای سیستم تهویه مستقل نسبت به سیستم تهویه مرکزی

سیستم مستقل:
۱‌. حمل و نقل و نصب سریعتر، آسانتر و ارزانتر
۲. امکان استفاده بهینه از فضای زیرزمین و پشت بام
۳. حجم لوله کشی بسیار کمتر و کم هزینه تر
۴. امکان انتخاب گرمایش یا سرمایش به صورت مجزا برای هر واحد

سیستم مرکزی:
۱. حمل و نقل و نصب زمانبر و پرهزینه
۲. اشغال فضای بسیار زیاد در زمین و پشت بام
۳. حجم لوله کشی بسیار زیاد و پر هزینه تر
۴. کلیه واحدهای ساختمان فقط گرمایش و یا سرمایش دارند