تکنولوژی های به کار رفته در VRF گرین

VRF گرین با بهره گیری از سیستم VRF نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد.